... a uvidíte

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti

FOKUS optik a.s.

se sídlem v Praze 8, Třeboradická 1110/51, PSČ 182 00, IČ: 256 39 854

(dále jen „Společnost“)

svolává

Řádnou valnou hromadu akcionářů

společnosti FOKUS optik a.s.

na den 29. června 2018 ve 13 hodin, v sídle společnosti v Praze 8, Třeboradická 1110/51

Program řádné valné hromady:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

2. Schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2017

3. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2017

4. Odvolání všech členů představenstva a volba nových členů představenstva

5. Volba nového člena dozorčí rady

6. Závěr

Prezence akcionářů začíná na výše uvedeném místě ve 12.30 hodin. Akcionář se prokazuje občanským průkazem nebo jiným úředním průkazem totožnosti, jeho zástupce pak předloží navíc písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Statutární orgán právnické osoby, či její zástupce, předloží také výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 dnů. Účastnit se valné hromady mohou akcionáři, kteří jsou při jejím zahájení zapsáni v seznamu akcionářů s akciemi na jméno, vedeném Společností.

Vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem (§ 407 odst. 2 ZOK):

Řádná účetní závěrka a výroční zpráva budou finalizovány a prezentovány akcionářům zákonem předepsaným způsobem. Představenstvo navrhuje ponechat zisk jako nerozdělený do dalších období.

S ohledem na blížící se konec funkčního období představenstva (20.12.2018) a s tím spojenou nutnost svolat případnou další valnou hromadu, je navrhováno odvolání dosavadních členů představenstva a jejich opětovní zvolení již na této řádné valné hromadě, aby běželo nové pětileté funkční období. Navrhovány jsou tytéž osoby, jaké jsou dnes členy představenstva, tedy Ing. Jiří Los, Vilém Richter, Ing. Jaromír Novotný. Funkční období člena dozorčí rady JUDr. Jiřího Kropáče uplynulo dne 15.11.2017, navrhuje se jeho opětovná volba jako člena dozorčí rady Společnosti.

V Praze dne 25. května 2018

Představenstvo společnosti FOKUS optik a.s